Witamy

Drodzy aktualni i przyszli Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu!

Idea utworzenia Stowarzyszenia narodziła się na przełomie 2012 i 2013 roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Szkoły Andrzeja Skrzypczyka oraz nauczycieli Danuty Świerczewskiej, Mirosława Kwiatkowskiego, Tadeusza Kubiaka, Kazimierza Krasowskiego i innych. Pierwotna jego nazwa miała brzmieć „Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”.

Do jego oficjalnego założenia, już pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”, doszło 17 grudnia 2013 roku, a jego sformalizowania dopełniło uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu w dniu 4 lutego 2014 roku.

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Karina Czarkowska – Prezes, Tadeusz Kubiak – Sekretarz i Jolanta Dziętara – Skarbnik stworzył formalno-prawne podwaliny pod jego funkcjonowanie, określił cele i sposoby ich realizacji oraz dokonywał naboru członków, których na koniec 3-letniej kadencji Zarządu zarejestrowanych było 32. W okresie tym funkcjonowała też Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie: Jerzy Konopiński – Przewodniczący KR oraz Teresa Matysiak i Andrzej Skrzypczyk – członkowie KR.

Na ten czas przypadły obchody 70-lecia istnienia naszej Szkoły, w które bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie w aspekcie materialnym i organizacyjnym.

W dniu 21 marca 2017 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które wybrało nowy 5-osobowy Zarząd. Wyłonił on swój skład funkcyjny. Prezesem Zarządu został Jerzy Konopiński, Sekretarzem Alicja Barwińska-Chmielewicz, Skarbnikiem Tadeusz Kubiak, a członkami Zarządu Małgorzata Łopatko i Andrzej Skrzypczyk.

Wybrana została również Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Karina Czarkowska, Bogdan Osiński, Jolanta Dziętara i Iwona Syper.

Celem naczelnym Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu,
w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, pomocy społecznej oraz podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji.

Jego celami szczegółowymi są natomiast:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, pożytku publicznego i przedsiębiorstwami,
 • integrowanie społeczne i zawodowe środowiska uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół i absolwentów szkoły,
 • organizację działań kulturalnych i sportowych oraz podtrzymujących tradycję szkoły poprzez organizację obchodów rocznicowych powstania szkoły i zjazdów absolwentów,
 • kształtowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • popularyzację i promocję osiągnięć szkoły, jej społeczności, uczniów, nauczycieli, osób związanych z jej działalnością oraz członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi szkoły, kształtowaniu i rozpowszechnianiu jej dobrego imienia w środowisku lokalnym,
 • podejmowanie działań mających na celu przystosowanie szkoły do aktualnych wymagań i potrzeb rynku pracy,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych w celu tworzenia warunków dla rozwoju bazy dydaktycznej szkoły,
 • świadczenie różnorodnych form wsparcia na rzecz uczniów biorących udział we współpracy szkół w Polsce i za granicą,
 • pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych środków, a także finansowego i pozafinansowego wsparcia od podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych wspieraniem działalności Stowarzyszenia,
 • poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia.

Chcąc zwiększyć efektywność osiągania powyższych celów Zarząd Stowarzyszenia w tej kadencji szczególny nacisk kładzie na pozyskiwanie nowych członków, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W Tym celu odwołujemy się do przyjaźnie nastawionych do Szkoły jej pracowników, absolwentów a także osób nigdy ze Szkołą bezpośrednio niezwiązanych.

Dla przybliżenia obecnym i potencjalnym członkom Stowarzyszenia jego wizerunku, opracowaliśmy  znak graficzny, którym jest logo w kształcie tarczy szkolnej w kolorze granatowym z białą wstawką. Widnieje w niej napis: „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych”. Górną część wnętrza tarczy zajmuje logo Szkoły, dolną zaś dwie złączone w uścisku prawe dłonie.

Dzięki dużej życzliwości Dyrekcji Szkoły, będąc socjologiczną grupą celową, uzyskaliśmy ważny jej atrybut w postaci „ośrodka skupienia”, czyli lokum, w którym mogą spotykać się władze Stowarzyszenia, jego członkowie i coraz liczniejsi goście, w Tym partnerzy i darczyńcy.

Duży nacisk kładziemy na aplikowanie o dotacje ze środków publicznych.

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i sami nie możemy pozyskiwać jednego procenta podatku, czynimy to jednak za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole posiadającego KRS: 0000121592. Umieszczenie tego numeru w części „J” PIT-u 37 oraz wpisanie pełnej nazwy i adresu naszej Szkoły w jego części „K” wesprze finansowo możliwość zrealizowania celów statutowych Stowarzyszenia, a w konsekwencji pomoże Szkole i jej uczniom.

Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej. Główną część jego dochodów stanowią składki członkowskie oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Stając się członkami zwyczajnymi i wspierającymi, indywidualnymi i instytucjonalnymi macie Państwo szansę i możliwość wpływania na rozwój i pomyślność całego naszego kraju, bo jak twierdził nasz wielki wizjoner, ale i realista – kanclerz Jan Sariusz Zamoyski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Aby móc skutecznie zapobiegać wpływom na młodzież negatywnych elementów współczesnej cywilizacji, Szkoła musi rozwijać i udoskonalać swoje intencjonalne oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze na uczniów. Wspierając za pośrednictwem Stowarzyszenia Szkołę, możecie mieć Państwo realny wpływ na to „chowanie”, zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej, która szczególnie wymaga nakładu sił i kosztów.

 Zapraszając do współpracy pozostaję z wyrazami szacunku i sympatii

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE
mgr Jerzy Konopiński