Kalendarium

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

 rok 2013

 1. W dniu 17 grudnia 2013 r. odbyło się zebranie, w którym udział wzięło 18 nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Podjęli oni decyzję o powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, przyjęli Statut Stowarzyszenia, powołali Komitet założycielski Stowarzyszenia, wybrali trzy osobowy Zarząd i trzy osobową Komisję Rewizyjną.

rok 2014

 1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.
 2. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 4.02.2014 r., wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu nadając numer KRS 0000496911.
 3. Uzyskano Numer Identyfikacji Podatkowej: 9562306938.
 4. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oddział w Toruniu nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON – 341567180.
 5. Zawarto Umowę o prowadzeniu bankowych rachunków bieżących między Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSMEiE a mBankiem S.A. w Warszawie oddział w Toruniu oraz otworzono rachunek mBiznes konto Start o numerze 73 1140 2004 0000 3602 7532 9084.
 6. Zgłoszono Stowarzyszenie w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu.
 7. Przyjęto 14 nowych członków Stowarzyszenia spośród nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły. Stan liczebny Stowarzyszenia w 2014 roku wyniósł 32 członków.
 8. Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą możliwości przekazywania odpisu 1 % od osób fizycznych na rzecz ZSMEiE za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 9. Wyszukiwano i aplikowano do projektów unijnych Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta dla pozyskania dotacji do realizacji celów strategicznych.
 10. Stowarzyszenie wzięło udział w XI Forum Organizacji Pozarządowych.
 11. Zorganizowano i przeprowadzono akcję „Świąteczna paczka dla dzieciaczka”.
 12. Zarząd Stowarzyszenia zbierał się pięciokrotnie podejmując cztery uchwały.

 rok 2015

 1.  Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2014.
 2. Zagospodarowano środki pieniężne zgromadzone przez Stowarzyszenie na realizację zakupu na rzecz Szkoły stołu tenisowego, 3 radioodtwarzaczy, 5 głośników Logitech Z-200 2. oBlack, ładowarki GPPB420, aparatu cyfrowego Canon Ixsus 170 z kartą pamięci, 7 książek do biblioteki szkolnej oraz tortu okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Łączna kwota zakupu wyniosła 3378, 93zł.
 3. Członkowie Stowarzyszenia bardzo aktywnie uczestniczyli w organizacji i realizacji obchodów 70 – lecia powstania ZSMEiE, jubileuszu 90 – tych urodzin prof. Sylwestra Kaliskiego oraz 30 –tej rocznicy nadania szkole imienia Profesora.
 4. Na realizację celu strategicznego, dotyczącego organizowania uroczystości jubileuszowych, Stowarzyszenie zaangażowało środki finansowe w kwocie 2643,33 zł.
 5. Stowarzyszenie prowadziło na swoim koncie bankowym operacje związane z przyjmowaniem wpłat uczestników Zjazdu Absolwentów i darowizn, oraz rozliczania kosztów związanych z organizacją uroczystości 70- lecia istnienia szkoły.
 6. Zarząd w roku 2015 przyjął w poczet członków Stowarzyszenia 4 nowe osoby oraz skreślił z listy członków 3 osoby. Bilans członkostwa wyniósł 33 osoby.
 7. Członkowie Zarządu uczestniczy w XII Forum Organizacji Pozarządowych.
 8. Zarząd Stowarzyszenia obradował czterokrotnie.

rok  2016 

 1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2015.
 2. Zorganizowano i sfinansowano wyjazd trzech uczniów i nauczycielki do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na XI Międzynarodową Konferencję Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2016.
 3. Stowarzyszenie zakupiło 200 sztuk toreb ozdobnych promocyjnych na dokumenty i pisma wychodzące dla potrzeb szkoły.
 4. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 394,29 zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych podarowaną za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 5. Stowarzyszenie dokonało zakupu na rzecz szkoły urządzeń do projekcji dydaktycznych: Maclean Ekran projekcyjny MC- 594, Maclean MC- 582, sufitowy uchwyt do projektora Gembirt kabel zasilający komputerowy oraz Natec Mysz Optyczna.

 rok 2017 

 1. Początek funkcjonowania Stowarzyszenia w nowej kadencji pięcioosobowego Zarządu.
 2. Pozyskanie lokalu w budynku szkoły na stałą siedzibę Stowarzyszenia wraz z niezbędnymi meblami.
 3. Organizacyjno – merytoryczne przygotowanie i zrealizowanie wyjazdu dydaktycznego do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dla 40 uczniów oraz 6 nauczycieli, którzy uczestniczyli w wykładach. Wyjazd sfinansowany przez Stowarzyszenie z pozyskanych celowych darowizn.
 4. Zorganizowanie i dofinansowanie wyjazdu 40 uczniów na ,,Dzień Otwarty” WAT oraz na uroczystość podpisania Listów intencyjnych o współpracy między Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu a Wydziałami: Cybernetyki, Elektroniki, Mechatroniki i Lotnictwa, Mechanicznym oraz Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Towarzyszyła temu wizyta na grobie patrona szkoły – prof. Sylwestra Kaliskiego na Cmentarzu Powązkowskim oraz spotkanie z synem profesora.
 5. Zapewnienie udziału naukowców i studentów WAT w Festiwalu Talentów Technicznych m
 6. Organizacyjne przygotowanie udziału ucznia klasy II e w XII Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez WAT w Warszawie.
 7. Opracowano wzory pism związanych z naborem członków zwyczajnych, indywidualnych członków wspierających, instytucjonalnych członków wspierających oraz członków honorowych Stowarzyszenia.
 8. Zaprojektowano nagłówki pism wychodzących.
 9. Zaprojektowano i wprowadzono do użytku logo Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przystąpiło do projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Toruniu pozyskując możliwość nieodpłatnego wsparcia w zakresie doradztwa prawnego, marketingowego, osobowego, biznesowego, finansowego i księgowo – podatkowego.
 11. Organizacyjnie Stowarzyszenie przyczyniło się do zrealizowania cyklu wykładów pod hasłem ,,Uczelnia szkole, naukowcy uczniom”, które na terenie szkoły przeprowadzili pracownicy naukowi WAT, a udział w nich wzięło około 400 uczniów.
 12. Stowarzyszenie podpisało umowę darowizny z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na mocy, której szkoła pozyskała kwotę 50 000zl na wyposażenie pracowni mechatronicznej. Umowę podpisali: pan mgr Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE oraz pan mgr Jerzy Konopiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.
 13. Członkowie Stowarzyszenia weszli w skład delegacji szkoły na uroczystość ,,Święta Wojskowej Akademii Technicznej”.
 14. Prezes Zarządu udzielił w imieniu Stowarzyszenia pełnomocnictwa, wybranemu przez Radę Rodziców, Zespołowi Brokerów Ubezpieczeniowych ,,Gołębiewska” Sp. z o.o. w Bydgoszczy do reprezentowania ZSMEiE w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych uczniów. Tytułem prowizji Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2400 zł wpłaconą na konto w 2018 roku.
 15. Stowarzyszenie przyjmowało indywidualne kwoty od osób fizycznych, jako darowizną na rzecz ucznia klasy maturalnej, który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 16. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 1536,57 zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dedykowaną szkole przez darczyńców za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 17. W szeregi Stowarzyszenia przyjęto 2 nowych członków zwyczajnych. Łączna liczba członków wynosi 34 osób.
 18. Stowarzyszenie pozyskało od firmy Auto Reve Sp. z o.o. darowiznę w postaci drukarki 3D XYZ Printing INC Model No. DaVinci1.0Pro3-in1AC INPUT, którą przekazało szkole na cele dydaktyczne.

 rok 2018 

 1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które uchwałami przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2017oraz przyjęło nową wersję Statutu Stowarzyszenia.
 2. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21. 05. 2018 r., zatwierdził i przyjął nową treść Statutu Stowarzyszenia.
 3. Zaprojektowano i uruchomiono nową wersję strony internetowej Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE podpisało porozumienie o współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
 5. Opracowano i wykonano promocyjne teczki na dokumenty i pisma wychodzące.
 6. Członkowie Stowarzyszenia z bardzo dużym zaangażowaniem zorganizowali i zrealizowali wyjazd na ,,Dzień Otwarty WAT” 40 uczniów i 4 nauczycieli dofinansowując koszty tego przedsięwzięcia. Odwiedzono też grób patrona szkoły na Wojskowych Powązkach składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze.
 7. Dokonano zakupu 5 zestawów serwonapędów ze sterownikiem PLC MD – 535 i 6 osprzętów sterownika S7 – 1200 ze środków finansowych pozyskanych w ubiegłym roku od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako darowizny celowej.
 8. Pokryto koszty wyjazdu ucznia, jego rodzica i nauczyciela, który nastąpił w ubiegłym roku, do Warszawy na XII Międzynarodową Konferencję Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SEKON organizowanej przez WAT. Uczeń przedstawił tam referat i prezentację ,,Mikroprocesor DCE812” własnej konstrukcji za co otrzymał Nagrodę Specjalną Koordynatora Studenckiego Koła Naukowego.
 9. Ze środków finansowych Stowarzyszenia zakupiono ściankę reklamowo- promocyjną na użytek szkoły, co wiązało się, między innymi, z organizacją ,,Dnia Otwartego Szkoły” i ,,mElektry”.
 10. Stowarzyszenie, na wniosek nauczycielki – bibliotekarki szkolnej, dokonało zakupu 12 książek przeznaczonych na nagrody dla młodzieżowego aktywu bibliotecznego.
 11. Członkowie Stowarzyszenia wzięli aktywny udział, w zorganizowanej przez ANIRO Sp. z o.o. w porozumieniu ze szkołą, uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających byłego dyrektora Technikum Mechanicznego i Elektrycznego – Feliksa Lipkowskiego.
 12. Stowarzyszenie bardzo aktywnie zabiegało o udział naukowców i słuchaczy Wydziału Elektronicznego oraz Mechatroniki i Lotnictwa WAT, a także studentów – członków Technicznego Koła Naukowego przy Instytucie Fizyki, Astonomii i Informatyki UMK z opiekunem naukowym – absolwentem ZSMEiE oraz członkiem Stowarzyszenia , w Festiwalu Talentów Technicznych ,,mElektra”, a także sprawowało nad nimi opiekę.
 13. Członkowie Zarządu uczestniczyli w dwóch Zjazdach Absolwentów Szkoły, podczas których prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński prezentował zebranym ideę, cele i zadania Stowarzyszenia oraz rozdał materiały promocyjne zapraszając do członkowstwa i współpracy.
 14. Sfinansowano zakup 6 silników serii E 192.12.13 oraz 4 silników serii E192.12.5 dla potrzeb Koła Technika przy ZSMEiE, niezbędnych do konstruowania robotów mobilnych.
 15. Delegacja Stowarzyszenia, reprezentująca również szkołę, uczestniczyła w ,,Święcie Wojskowej Akademii Technicznej” w Warszawie. Prowadzono kuluarowe rozmowy promujące Stowarzyszenie w środowisku uczelni, w wyniku, których pozyskano nowych indywidualnych członków wspierających, m.in. panią prorektor tej Akademii, a prezes Stowarzyszenia uhonorowany został przez dziekana Wydziału Elektronicznego WAT ryngrafem za współpracę.
 16. Prezes Zarządu udzielił w imieniu Stowarzyszenia pełnomocnictwa, wybranemu przez Radę Rodziców, Zespołowi Brokerów Ubezpieczeniowych ,,Gołębiewska” Sp. z o.o. w Bydgoszczy do reprezentowania ZSMEiE w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych uczniów. Tytułem prowizji Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2050 zł wpłaconą na konto w 2018 roku.
 17. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 1032,66 zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dedykowaną szkole przez darczyńców za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 18. Z inicjatywy wspólnej Dyrekcji Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia, po raz pierwszy od czasu nadania Szkole imienia prof. Sylwestra Kaliskiego w 1985 roku, zorganizowane zostało ,,Święto Patrona Szkoły”. Jego głównymi elementami były: wykład dr hab.inż. Jerzego Zielińskiego prof. WAT- ,,Spuścizna naukowa prof. Sylwestra Kaliskiego i jej współczesne zastosowania” (wysłuchało go ponad 200 uczniów i nauczycieli ), quiz wiedzy o patronie szkoły ( uczestniczyło 400 uczniów) i okolicznościowa ekspozycja zdjęciowo – treściowa ,,Człowiek i jego dzieło”. Wszystkie elementy tego święta organizowali członkowie Stowarzyszenia.
 19. Ze środków finansowych Stowarzyszenia zakupiono 11 antyram dla celów wystawienniczych szkoły.
 20. W roku 2018 zarząd Stowarzyszenia zbierał się czterokrotnie podejmując 16 uchwał.
 21. Do współpracy ze Stowarzyszeniem przystąpiło 57 członków zwyczajnych, 14 indywidualnych członków wspierających i 4 instytucjonalnych członków wspierających. Łączna liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 91 osób.

rok 2019 

 1. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali i zrealizowali wyjazd 23 uczniów i 2 nauczycieli na Warsztaty Innowacyjnych Technologii prowadzone przez Wydział Cybernetyki Woskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wyjazd dofinansowano ze środków pieniężnych Stowarzyszenia.
 2. Powołano pięcioosobowy zespół celowy, który ma przygotować aplikację dla pozyskiwania środków finansowych do realizowania tematycznych projektów we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 3. Emerytowany nauczyciel – członek Stowarzyszenia – Benedykt Deptuła wykonuje, przy zaangażowaniu własnych środków, pomoce dydaktyczne, które przekazuje do użytku w pracowniach przedmiotowych szkoły ( np. płytka – badania wzmacniacza operacyjnego, dwa układy TTL do badania i programowania układów cyfrowych, płytka z fotopromilem FOK 2/ przełącznik zmierzchowy /, płytka układu oporników do połączeń szeregowych i równoległych oraz kondensator dekadowy ).
 4. Sporządzono ,,Kalendarium” najważniejszych wydarzeń dotyczących Stowarzyszenia od początku jego istnienia i umieszczono go na stronie internetowej. Będzie ono na bieżąco uzupełniane.
 5. Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, które jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowo-merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018 oraz podjęło 6 uchwał, które mają wpływ na dalszą profesjonalizację Stowarzyszenia, wpływają na wzrost jego prestiżu i promują go w środowisku zewnętrznym.
 6. Po raz pierwszy Stowarzyszenie nadało tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu” dwóm osobom:
  – rektorowi – komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi prof. WAT;
  – prezesowi honorowemu ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu – mgr. inż. Andrzejowi Likszy.
 7. Zarząd Stowarzyszenia ustanowił, jako formę wyróżnienia i podziękowania za przyjazne wspieranie Stowarzyszenia i ZSMEiE, przez osoby fizyczne i prawne współpracujące ze szkołą i Stowarzyszeniem, „Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”.
  Statuetki te wykonane są za specjalnie pozyskane darowizny celowe i nie obciążają składkowych finansów Stowarzyszenia. W tym roku, po raz pierwszy, przyznano je:
  – Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. w Sopocie;
  – ANIRO – Sp. z o.o. w Toruniu;
  – „AUTO REVE” Sp. z o.o. w Toruniu;
  – Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – Wydziałowi Cybernetyki WAT w Warszawie;
  – dr Ewie Łakoma – Wydział Cybernetyki WAT w Warszawie;
  – płk rez. mgr inż. Wiesławowi Szczygielskiemu – Dział Spraw Studenckich WAT w Warszawie.
 8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ustanowiło „Święto Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”.
  Będzie to święto ruchome, realizowane w formie wyjazdu integracyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska w Borach Tucholskich, w drugą lub trzecią sobotę września każdego roku.Do udziału w święcie zaproszone są osoby ze wszystkich kategorii członkostwa w Stowarzyszeniu. Zaproszenie z uszczegółowionym terminem wysyłane będzie do końca czerwca każdego roku drogą mailową z prośbą o potwierdzenie udziału na mailowy adres Stowarzyszenia do 15 lipca każdego roku.
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu pozyskało od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę celową w kwocie 1 000zł, które przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników konkursowej wystawy dokonań podczas Festiwalu Talentów Technicznych Elektra.
 10. Pozyskano darowiznę celową od byłych uczniów Szkoły – członków Stowarzyszenia, za którą zlecono wykonanie 20 Statuetek Stowarzyszenia przez Z.H.U. Dystans- Jan Olkowski z Młyńca.
  Właściciel zakładu przystąpił do współpracy ze Stowarzyszeniem w roli indywidualnego, a firma w roli instytucjonalnego członka wspierającego i sponsorsko wykonał dodatkowo 6 statuetek.
 11. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali i zrealizowali wyjazd 30 uczniów i 5 nauczycieli do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na ,,Dzień Otwarty WAT”. Stowarzyszenie dofinansowało koszty transportowe tej wycieczki dydaktyczno-poznawczej.
  Młodzież poznała Uczelnię i jej obiekty dydaktyczne oraz naukowe, obejrzała wiele ekspozycji sprzętowych oraz wysłuchała pogadanek pracowników naukowych Akademii pilotowana przez podchorążych, w tym 2 absolwentów Szkoły – członków Stowarzyszenia – st. szer. pchor. Piotra Gutowskiego i słuchacza studiów cywilnych – Pawła Jątczaka.
 12. Prezes Zarządu- mgr Jerzy Konopiński, sekretarz Zarządu – mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz, członek Zarządu – mgr Małgorzata Łopatko – dyrektor ZSMEiE, mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska i mgr Adrian Weredycki – członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu J.M. Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi prof. WAT.
  Dyplom potwierdzający nadanie takiego tytułu z rąk prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w imieniu nieobecnego rektora – komendanta odebrała prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Marzena Tykarska prof. WAT.
  Następnie prezes Stowarzyszenia wraz z panią dyrektor ZSMEiE wręczył pani prorektor Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, przyznaną Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przez Zarząd Stowarzyszenia za wieloletnie organizacyjno-merytoryczne wspieranie rozwoju poznawczego, dydaktycznego i wychowawczego uczniów naszej szkoły.
  W podziękowaniu za organizowanie współpracy między ZSMEiE a WAT, pani prorektor wręczyła prezesowi Zarządu Stowarzyszenia, przyznane mu przez rektora-komendanta WAT, uhonorowanie w postaci ryngrafu tej uczelni.
  W uroczystości tej, która odbyła się w budynku Sztabu przed symbolami Wojskowej Akademii Technicznej: popiersiem patrona WAT Jarosława Dąbrowskiego, jej godłem oraz dewizą akademii „Omnia Pro Patria” (Wszystko dla Ojczyzny), ze strony uczelni uczestniczył też dziekan Wydziału Cybernetyki WAT – dr hab. inż. Kazimierz Worwa prof.WAT oraz płk rez. mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich WAT.
  Kolejne Statuetki Stowarzyszenia wręczone zostały Wydziałowi Cybernetyki WAT oraz personalnie pani dr Ewie Łakomej z tegoż Wydziału za wieloletnie organizacyjno-merytoryczne i opiekuńcze przyjazne wspieranie udziału naszej młodzieży w różnych formach zajęć stymulujących ich rozwój poznawczo- intelektualny.
  Obydwa wyróżnienia odebrał dziekan Wydziału Cybernetyki – dr hab. inż. Kazimierz Worwa prof. WAT, który w rewanżu wręczył mgr. Małgorzacie Łopatko i mgr. Jerzemu Konopińskiemu ryngrafy tego Wydziału.
  Statuetka Stowarzyszenia trafiła też do rąk płk rez. mgr inż. Wiesława Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich WAT, przyznana przez Stowarzyszenie, jako personalny dowód wdzięczności i formę podziękowania za szczególne przyjazne, osobiste wspieranie udziału młodzieży w różnych formach zajęć dzięki współpracy między WAT a ZSMEiE.
  W drodze powrotnej odwiedziliśmy grób gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwestra Kaliskiego na Wojskowych Powązkach. Pamięć patrona naszej szkoły uczciliśmy złożeniem kwiatów, zapaleniem znicza i minutą ciszy.Uczniowie wysłuchali też pogadanki mgr Jerzego Konopińskiego o Profesorze i jego dokonaniach naukowych.
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, po raz pierwszy w swojej sześcioletniej historii ufundowało nagrody dla wyróżniających się uczestników części konkursowej Festiwalu Talentów Technicznych Elektra.
  Środki finansowe na ten cel pozyskaliśmy, w formie darowizny celowej, od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Stowarzyszenie, z środków finansowych własnych, pokryło koszty przygotowania poczęstunku dla gości Festiwalu.
 14. Stowarzyszenie pokryło koszty przejazdu uczniów i nauczycielki – uczestników Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SEKON organizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Organizacyjna i finansowa pomoc pozwoliła uczniom osiągnąć bardzo duże sukcesy naukowe podczas Konferencji.
 15. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego maturzystów naszej szkoły, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Dworze Artusa, ważnym jej elementem było uhonorowanie trzech przedsiębiorstw, które w sposób bardzo istotny i efektywny przyjaźnie wspierają Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w zakresie pomocy organizacyjnej, materialnej i dydaktycznej.
  Są to: ANIRO Sp. z o. o. w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. w Słupsku i AUTO REVE Sp. z o. o. w Toruniu. Firmom tym Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przyznało statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych  i Elektronicznych w Toruniu, jako formę uhonorowania i sposób wyrażenia wdzięczności za „podawanie szkole przyjaznej dłoni”.
  Wyróżnienie to z rąk prezesa Zarządu Stowarzyszenia – mgr. Jerzego Konopińskiego oraz członka Zarządu – dyrektora ZMSEiE – mgr. Małgorzaty Łopatko odebrali: mgr inż. Stanisław Wiśniewski – ANIRO, mgr Joanna Gasek – TSSE oraz mgr Jarosław Mokwiński – AUTO REVE.
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Prezesowi Honorowemu ANIRO Sp. z o. o. – mgr. inż. Andrzejowi Likszy.
  Dyplom potwierdzający nadanie tytułu, z rąk prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w imieniu osoby uhonorowanej odebrał pan Stanisław Wiśniewski – lider projektu ANIRO Sp. z o. o.
 16. Stowarzyszenie sfinansowało zakup analogowej czujnika odległości Sharp GP 2YOA21YKOF oraz przewodów połączeniowych na łączną kwotę 552,92 złotych, które zostały wykorzystane do budowy robotów wałczących mini sumo przez członków koła technicznego na zawody organizowane  przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w dniu 25 kwietnia 2019 roku.